Nhìn chung việc thi công trải Rhinophalt được thực hiện bằng thiết bị chuyên dung. Tuy nhiên đối với các con đường hẹp hay địa bàn bị giới hạn thì việc thi công Rhinophalt có thể thực hiện bằng các công cụ điều khiển bằng tay.