DBA-RHINO JSC cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường, quảng cáo, giới thiệu và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh.

Các báo cáo nghiên cứu phân tích thị trường kinh doanh và tài chính có chất lượng cao của Công ty được các công ty quản lý quỹ đầu tư tài chính và quỹ đầu tư tài chính lớn sử dụng cho những giao dịch có giá trị lớn tại thị trường Việt Nam.